A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Khutoryanskiy, V. (1) King, T. (1)